Skip links

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Å Ä« Privātuma politika apraksta, kā SIA “Goal Tribe”, ReÄ£. nr. 40203518533, juridiskā adrese: Kastaņu iela 7, Saulkrasti, LV-2160 (turpmāk saukti arÄ« – “Datu pārzinis”) iegÅ«st, apstrādā un glabā personas datus, ko www.goaltribe.lv iegÅ«st no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “JÅ«s”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Tālruņa numurs
3.1.4. E-pasta adrese
3.1.5. Piegādes adrese
3.1.6. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.7. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma Stripe.com, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Pārzinis uzglabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

4. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.2. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.3. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.4. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus, rakstot uz klientu atbalsta e-pastu info@goaltribe.lv.

4.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta e-pastu info@goaltribe.lv.

5. DATU APKOPOŠANA NO MŪSU TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒTĀJIEM

5.1. Ja vēlaties apskatīt mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam šādus tehniski nepieciešamus datus, lai spētu jums parādīt mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu pietiekamu piekļuves stabilitāti un drošību:

5.1.1. IP adrese;
5.1.2. Datums un laiks;
5.1.3. Laika zona (GMT);
5.1.4. Mājas lapas saturs (pieprasītā lapas adrese);
5.1.5. Mājas lapas pieprasījumu statistika;
5.1.6. Pārlūks;
5.1.7. OS un tā interfeiss;
5.1.8. Pārlūka valoda un tā versija.

Šie dati tiek uzglabāti drošības nolūkos (piemēram, ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšanai vai krāpšanas novēršanai) ne ilgāk kā septiņas dienas, un tie tiek dzēsti pēc šī termiņa beigām. Dati, kuriem jāpaliek ilgākā laika posmā kā pierādījumi, tiks dzēsti tikai pēc attiecīgā notikuma galīgā lēmuma.

5.2. Papildus iepriekšminētajiem datiem, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu dators saglabās mūsu sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu cietajā diskā kā faili, kas piešķirti jūsu pārlūkam, un caur kuriem tiek nodrošināta noteikta informācija sīkdatņu sniedzējam (šajā gadījumā mums). Sīkdatnes nespēj izpildīt nekādus programmas vai inficēt jūsu datoru ar vīrusiem. To mērķis ir padarīt jūsu darbu internetā draudzīgāku un efektīvāku.

5.3. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir informācijas fails, ko vietnes serveris ievieto interneta lietotāju cietajā diskā, apmeklējot vietni. Tas satur vairākus datu fragmentus: servera nosaukumu, kurš to ir ievietojis, identifikatoru un, iespējams, derīguma termiņu. Šī informācija dažreiz tiek saglabāta datorā vienkāršā teksta failā, ko serveris piekļūst, lai lasītu un saglabātu informācijas fragmentus.

5.3.1. Šī tīmekļa vietne izmanto sekojošu sīkdatņu veidu, kuru mērķis un funkcijas ir detalizēti izskaidrotas zemāk:
– Strikti nepieciešamās sīkdatnes (lūdzu, skatīt 5.3.2.);
– Būtiskās sīkdatnes (lūdzu, skatīt 5.3.3.).

5.3.2. Strikti nepieciešamās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, kad aizverat savu pārlūku. Tās glabā informāciju par tā saukto sesijas identifikatoru, ar kuru dažādi vaicājumi no jūsu pārlūka tiek piešķirti visā sesijā. Tās ļauj mums atpazīt jūsu datoru kā mūsu iepriekšējā apmeklētāja datoru, kad atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē.

5.3.3. Būtiskās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc iepriekš iestatīta laika perioda, kas var atšķirties no sīkdatnes uz sīkdatni. Jūs jebkurā laikā varat dzēst sīkdatnes, izmantojot sava pārlūka drošības iestatījumus.

5.3.4. Jūs varat konfigurēt sava pārlūka iestatījumus pēc saviem ieskatiem un atteikties pieņemt trešās puses sīkdatnes vai visas sīkdatnes. Tomēr mēs norādām, ka šajā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot dažas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī.

🍪 Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu mājas lapas pieredzi. Uzzināt vairāk
X